Information

Slovakia

COMPETENT AUTHORITIES

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

National Labour Inspectorate

Národný inšpektorát práce

Public Health Authority of the Slovak Republic

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Social Insurance Agency

Sociálna poisťovňa

Other relevant institutions

Confederation of Trade Unions of the Slovak Republic

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR)

Independent Christian Trade Unions of Slovakia

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska

National Health Information Centre

Národné centrum zdravotníckych informácií

Slovak Association for Safety and Health at Work and for Fire Protection

Slovenská asociácia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi j

Institute of Labour and Family Research

Inštitút pre výskum práce a rodiny